Archív článkov

Dlhodobá uzávierka cesty III.triedy pri Malej Tŕni

OÚ Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií oznamuje, že p o v o ľ u j e  úplnú uzávierku cesty III.triedy - III/3680 mimo sídelného útvaru obce Malá Tŕňa ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce. Dôvod uzávierky: realizácia stavby " I/79 a III/3680 Malá...

PHSR obce Veľká Tŕňa

K vypracovaniu nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľká Tŕňa nám veľmi pomôže, ak vyplníte anonymný dotazník. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyC_NzSmHdGzd-cBB446z2dvJmba66Mhh3-fLyx3SoRiOxDQ/viewform?usp=sf_link Vopred ďakujeme za nápady, námety a komentáre.

Východoslovenská distribučná, a.s. - verejná výzva

!!!Zverejnenie výzvy formou verejnej vyhlášky!!! Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej "VSD"), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto VYZÝVA...

Kontakty na RUVZ

RÚVZ so sídlom v Trebišove na svojej webovej stránke priebežne uverejňuje informácie o koronavíruse podľa usmernenia ÚVZ SR. www.ruvztv.sk Máme zabezpečené vyčlenené telefónne čísla na poskytovanie konzultácií pre verejnosť v problematike koronavírusu, takisto sú uverejnené na našej webovej...