Dlhodobá uzávierka cesty III.triedy pri Malej Tŕni

OÚ Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií oznamuje, že

p o v o ľ u j e  úplnú uzávierku cesty III.triedy - III/3680 mimo sídelného útvaru obce Malá Tŕňa ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce.

Dôvod uzávierky: realizácia stavby " I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka"

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: odo dňa 12.8.2020 do 31.10.2020 nepretržite

Dĺžka úplnej uzávierky: cca 50m

Dĺžka obchádzky: cca 10 km