Nový zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

Správa CHKO Latorica a Štátna ochrana prírody SR informujú občanov, že od 01.01.2020 je v platnosti nový zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.

Link na zákon:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/150/20190801

a taktiež vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z. z. zo dňa 9.12.2019, s účinnosťou od  01.01.2020, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov

https://www.epi.sk/zz/2019-450