Opatrenia UPSVAR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov prijal opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID – 19. Počas krízového režimu do odvolania platí nasledovné:

  1. Žiadame   klientov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostne komunikovali mailom a telefonicky.
  1. Odkladajú sa všetky termíny kontaktov – hlásenie sa.  Uchádzači o zamestnanie budú kontaktovaní zamestnancami úradu.
  1. Žiadosť o zaradenie do evidencie je možné podať  aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou do 7 kalendárnych dní od skončenia zamestnania.
  1. Všetky žiadosti o dávky  ( prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, pôrodné, náhradné výživné, hmotná núdza, náhradná rodinná starostlivosť) je možné podať aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou.
  1. Všetky ostatné doklady je možné podať mailom, poštou alebo do podateľne úradu.
  1.  Prerušujú sa všetky výberové konania, školenia, vzdelávacie, skupinové aktivity a vykonávanie aktivačnej činnosti.
  1. Informácie klientom sa podávajú telefonicky alebo mailom.

                                                                                             Ing. Peter Rico MBA, LLM

                                                                                              riaditeľ ÚPSVaR Trebišov