OÚ TV - verejná vyhláška - Oznámenie platnosti

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, podľa §5 zákona č. 330/1991 Zb.  z v e r e j ň u j e   Verejnou vyhláškou č. 11/2022  Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká Tŕňa.

1Oznámenie_platnosti_zásad_umiestnenia_nových_pozemkov_PPÚ_v_k._ú._Veľká_Tŕňa.pdf (254784)

Veľká_Tŕňa_ZUNP-mapa.pdf (417508)

Zásady_umiestnenia_nových_pozemkov_v_obvode_PPÚ_Veľká_Tŕňa.pdf (563809)