Pozemkové úpravy - návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

Na úradnej tabuli obce Veľká Tŕňa a zároveň na https://velkatrna.webnode.sk/samosprava2/pozemkove-upravy-k-u-velka-trna/ nájdete Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Veľká Tŕňa (ďalej len VZFUÚ).

Mapové podklady si viete pozrieť aj priamo na OcÚ Veľká Tŕňa, po dohode konkrétneho termínu.