POZOR - Africký mor ošípaných - Opatrenia RVPS TV

13.08.2019 14:41

POZOR!
Prosíme všetkých chovateľov ošípaných v obci Veľká Tŕňa, aby na OcÚ bezodkladne nahlásili svoj chov a aktuálny stav/počty ošípaných!!!

Skrátený prepis nariadenia RVPS Trebišov ohľadom AMO - africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov nariaďuje FO a PO - vlastníkom chovov ošípaných tieto OPATRENIA:
A. vymedzuje pásmo dohľadu (v tomto pásme sa nachádza aj obec Veľká Tŕňa)
B. ZAKAZUJE
- premiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu okrem prepravy nevyhnutnej v rámci chovu a schválenej RVPS TV
- premiestňovanie domácich zvierat z chovu a do chovu bez povolenia RVPS TV
- prepravu spermy, vajúčok a embryií ošípaných z chovov ochranného pásma.
C. NARIAĎUJE
- vykonať súpis chovov ošípaných
- informovať občanov a chovateľov o nariadených opatreniach
- nahlásiť počet držaných ošípaných
- používať pri vstupoch do budov a výstupoch z budov na ustajnenie ošípaných vhodné prostriedky na dezinfekciu, hygienické opatrenia potrebné na zníženie rizika šírenia vírusu AMO a všetky dopravné prostriedky opúšťajúce chov dôkladne dezinfikovať
- bezodkladne hlásiť uhynuté alebo choré ošípané RVPS TV - 056/67227 64
- čistenie, dezinfekciu a podľa potreby dezinsekciu a ošetrenie dopravných prostriedkov a iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu zvierat alebo materiálov, kt.môžu byť kontaminované .

Kompletná správa v prílohe.