Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čerhov na roky 2023-2027

Oznámenie o strategickom dokumente

je zverejnené na webovom sídle: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-cerhov-na-roky-2