Východoslovenská distribučná, a.s. - verejná výzva

!!!Zverejnenie výzvy formou verejnej vyhlášky!!!
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej "VSD"), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto VYZÝVA všetkých vlastníkov (PRE účely tejto Výzvy sa rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti) nehnuteľností v katastrálnom území obce Veľká Tŕňa, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa §43 zákona č. 251/2012 Z.z.
Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub / okliesnenie je 10.7.2020.
Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti. Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa §23 vYHLášKY mpsvAr sr č. 508/2009 z.Z.

Celé znenie vyhlášky / výzvy je k dispozícii na OcÚ.