Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Zverejňujeme výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov formou verejnej vyhlášky od spol. LESY SR š.p.
Zoznamy vlastníkov sú k dispozícii na úradnej tabuli na ocú a sú k nahliadnutiu verejnosti po dohode termínu.