Úradné oznamy

ÚKSÚP - registračné listy vinohradov

Ústredný, skúšobný a kontrolný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) žiada majiteľov vinohradov o aktualizáciou údajov v registračných listoch vinohradov, ktoré majú vo vlastníctve. Bližšie informácie nájdete na web stránke: https://www.uksup.sk/ovv-vinohradnicky-register V prípade potreby Vám s vyplnením...

Moderná a efektívna komunikácia

Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Čo...

OÚ TV - verejná vyhláška - Oznámenie platnosti

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, podľa §5 zákona č. 330/1991 Zb.  z v e r e j ň u j e   Verejnou vyhláškou č. 11/2022  Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká...

Ročný výkaz o odpadoch 2021 / Miera vytriedenia odpadov

V zmysle prílohy č. 2 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Veľká Tŕňa zverejňuje mieru vytriedenia odpadov za rok...