Úradné oznamy

OZNAMY

Obec Veľká Tŕňa oznamuje - dňa 9.9.2021 v čase od 9:30 hod sa uskutoční zber nefunkčného elektroodpadu - dňa 13.9.2021 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu - dňa 14.9.2021 budú autobusy prímestskej dopravy premávať v mimoriadnom režime - ako počas školských prázdnin - do 14.9.2021 môžete zasielať...

OÚ TV - verejná vyhláška

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v katastrálnom území Veľká Tŕňa (viď príloha). Účastníci Projektu pozemkových úprav v KÚ Veľká Tŕňa, v zmysle §10 ods.2 zákona, môžu proti údajom zverejneného RPS podať písomné námietky na OÚ Trebišov, pozemkový a lesný odbor do 30 dní odo dňa...

ESBD 2021

Vážení občania, vzhľadom na prebiehajúce asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov si Vás dovoľujeme upozorniť na možné riziko výskytu nových druhov podvodov. Ministerstvo vnútra SR pre Vás pripravilo informácie aby ste sa nestali obeťou trestného činu, ktoré nájdete...

OÚ TV - pozemkový a lesný odbor vyzýva a upozorňuje majiteľov pozemkov

Vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohopsodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín tak, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Ten,   kto svojou...

SODB 2021 - Asistované sčítanie a sčítanie pomocou mobilného asistenta

Asistované sčítanie začne 3. mája a potrvá do 13. júna 2021 Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania bude v termíne od 3. 5. 2021 o 13. 6. 2021 prebiehať na celom...

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Zverejňujeme výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov formou verejnej vyhlášky od spol. LESY SR š.p. Zoznamy vlastníkov sú k dispozícii na úradnej tabuli na ocú a sú k nahliadnutiu verejnosti po dohode termínu.