História obce Veľká Tŕňa po roku 1944 a jej súčasnosť


Obec Veľká Tŕňa bola oslobodená 2. decembra 1944. Po oslobodení obce bol vytvorený miestny národný výbor, ktorý mal charakter revolučného ľudového orgánu, jeho prvým predsedom bol Ján Turínsky. Obec mala v tom čase 865 obyvateľov.
V roku 1945 bol skonfiškovaný majetok grófa Szecheyiho a pozemky boli rozdelené medzi občanov. Väčšina ich pracovala v poľnohospodárstve a vinohradníctve.
V roku 1945, kedy sa predsedom MNV stal Jozef Bogda, bola v obci založená miestna organizácia zväzu žien, ktorej predsedníčkou bola Božena Szekelyová.
Významným dňom pre obec bol 20. júl 1947, kedy bola zriadená prvá autobusová linka Trebišov – Zemplínske Jastrabie – Cejkov – Čerhov – Tŕňa. V tomto roku, ako celú republiku, aj našu obec postihlo veľké sucho. Tunajší roľníci sa zbavovali hovädzieho dobytka, najmä záprahových volov.
Naša obec, vtedy Veľká Toroňa, patrila do roku 1948 do Obvodného národného výboru v Čerhove. V roku 1948 sa predsedom MNV stal opäť Ján Turinský a obec dostala pomenovanie Veľká Tŕňa.
V roku 1991 zanikli miestne národné výbory a vznikli obecné úrady. Prvého januára 1991 sa obec Tŕňa rozdelila na dve samostatné obce Veľkú a Malú Tŕňu.
29.06.1991 sa konali mimoriadne voľby starostu obce, v ktorých bol zvolený Štefan Horník. Toto volebné obdobie bolo veľmi náročné. Prišli nové zákony, nedoriešené kompetencie samospráv a hlavne nevyhovujúci daňový systém, kde malé obce, ako aj naša, sú na tom po finančnej stránke zle. No aj napriek týmto problémom sa nám podarilo spolu s poslancami OZ splniť volebný program, ktorý sme si vytýčili. Najväčšou akciou bola prístavba a celková oprava kultúrneho domu, vyasfaltovanie miestnych komunikácií, oplotenie cintorína, zavedenie vody na cintorín, do kultúrneho domu a na obecný úrad, rekonštrukcia verejného osvetlenia, vybudovanie tenisového ihriska, vyasfaltovanie chodníka a parkoviska, majetkovoprávne vysporiadanie obce, likvidácia divokých čiernych skládok odpadu a rôzne iné práce.
Obec poskytla aj materiálnu pomoc pri výstavbe rímskokatolíckeho kostola. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1991, ukončený bol v roku 1994. V tom istom roku sa v jeseni uskutočnili komunálne voľby, v ktorých jediným kandidátom na starostu obce bol Štefan Horník. Vo volebnom období od roku 1994 bolo vybudované sociálne zariadenie v kultúrnom dome a dopravné značenie po miestnych komunikáciách, avšak hlavným cieľom je plynofikácia obce obce, na ktorú je už rozpracovaná projektová dokumentácia. Uvažuje sa tiež o výstavbe domu smútku, ale to je otázka finančných zdrojov, ktorých je nedostatok.
Pri sčítaní ľudu v roku 1991 žilo v obci 575 obyvateľov. Tunajší obyvatelia sa popri hlavnom zamestnaní venujú vinohradníctvu, dorába sa tu tokajské víno. 96% občanov je slovenskej národnosti, 3% maďarskej a 0.3% českej. Obec má kultúrnu historickú pamiatku, a to reformovaný kostol z 13. storočia, ďalej novopostavený rímskokatolícky kostol a gréckokatolícky kostol. Materská škola so sídlom v Malej Tŕni, slúži pre obidve obce. Zdravotnícku starostlivosť zabezpečuje v značnej miere Obvodné zdravotnícke stredisko v Michaľanoch a Nemocnica s poliklinikou v Trebišove.
Kultúrny dom, ktorý je už v súčastnosti dobre zrenovovaný, slúži rozvoju v obci a tiež na usporiadanie svadobných hostín a rôznych podujatí. Obchodná sieť v obci pozostáva z jednej predajne potravín a rozličného tovaru a jednej súkromnej predajne drogistického tovaru. Obec sa postupne modernizuje. Obyvatelia bývajú v rodinných domoch, z ktorých väčšina má sociálne zariadenie a ústredné kúrenie.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať občanom za každú pomoc pri zveľaďovaní našej obce. Som presvedčený, že aj v budúcnosti sa naše vzájomné vzťahy budú vyvíjať v úcte a priateľskom porozumení.
 

Štefan Horník
bývalí starosta obce Veľká Tŕňa