VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1 / 2009

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na území obce Veľká Tŕňa

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Veľká Tŕňa, dňa: 01.12.2009

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Veľká Tŕňa, dňa: 15.12.2009

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2010.

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Tŕni na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona . č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č.747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z. zákona č.120/2006 Z. z. zákona č.538/.2007 Z .z., zákona č.. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., a zákona č.659/2007 Z. z. o zavedení meny Euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a pre územie obce Veľká Tŕňa toto

 

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E

č. 1 / 2009

 

o miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

na území obce Veľká Tŕňa

 

I. č a s ť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Veľká Tŕňa.

 

(2) Obec Veľká Tŕňa na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie

 

(3) Obec Veľká Tŕňa na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v (2) je kalendárny rok.

 

II. č a s ť

Miestne dane

Daň z nehnuteľností

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa

a/ daň z pozemkov,

b/ daň zo stavieb,

 

Daň z pozemkov

 

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č.120/2006 Z. z., zákona č.538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z..

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Veľká Tŕňa v členení podľa § 6 ods. 1 až 7 zákona o miestnych daniach.

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.

(4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,50 % zo základu dane,

b/ trvalé trávnaté porasty 0,25 % zo základu dane,

c/ záhrady 0,25 % zo základu dane,

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,25 % zo základu dane,

e/ zastavané plochy a nádvoria 0,25 % zo základu dane,

f/ stavebné pozemky 0,25 % zo základu dane,

g/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,25 % zo základu dane.

 

(5) podľa prílohy č.1, zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je v k. ú. Veľká Tŕňa

- hodnota ornej pôdy 0,2658 eura/m2

- hodnota trvalých trávnatých porastov 0,0869 eura/m2

(6) podľa prílohy č. 2, zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je v k. ú. Veľká Tŕňa

- hodnota stavebných pozemkov 13,27 eura/m²

- hodnota záhrady 1,32 eura/ m²

- hodnota zastavanej plochy a nádvoria 1,32 eura/m²

- hodnota ostatnej plochy s výnimkou stavebných pozemkov 1,32 eura/ m²

 

Daň zo stavieb

 

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Veľká Tŕňa, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie.

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná :

a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 0,037 eura

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu 0,033 eura

c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,100 eura

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,133 eura

e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb

na skladovanie a administratívu 0,166 eura

f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administrat. 0,365 eura

g/ ostatné stavby 0,100 eura

(6) Sadzba dane podľa odseku 4 a odseku 5 tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,02 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

 

Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1)Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje :

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny

b) poskytuje 50% úľavu pre držiteľov ZŤP, ktorí sú vlastníkmi stavby na bývanie

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dní, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti

k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

(3) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľnosti, zmena vekovej hranice a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľnosti podľa § 104 ods. 2 a 4.

Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú bezpodielové spoluvlastníctvo v tomto prípade podáva priznanie jeden z manželov.

(4) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

(5) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

(6) Daň z pozemkov a daň zo stavieb vyrubí správca dane každoročne do 15. mája bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý podal priznanie.

 

Vyrubovanie dane

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eura nebude vyrubovať.

 

Platenie dane

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v štyroch rovnakých splátkach a to:

I. splátka do 31. mája II. splátka do 31. júla

III. splátka do 30. septembra IV. splátka do 30. novembra bežného roka

 

Daň za psa

 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

(2) Predmetom dane za psa nie je

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b) pes umiestnený v útulku zvierat,

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(4) Základom dane je počet psov.

(5) Sadzba dane je 3,32 eur za jedného psa a kalendárny rok.

(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods.1, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 26, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať najmä vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia..

 

(8) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

(9) Spôsoby vyberania dane: v hotovosti do pokladne obecného úradu.

  

Daň za užívanie verejného priestranstva

  

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Veľká Tŕňa.

(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia

lunaparku a iných atrakcií,

d/ trvalé parkovanie vozidla

(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

(6) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 0,66 eur za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva správcovi dane a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

(8) Miestnu daň obec vyrubí

a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade vo Veľkej Tŕni

c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade vo Veľkej Tŕni pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

 

III. č a s ť

Daň za ubytovanie

 

Predmet dane za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis: (napr. hotel, horský hotel, motel, botel, penzión, turistická ubytovňa, chatová osada, kemp, ubytovanie v súkromí).

 

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní

 

Sadzba dane za ubytovanie

Sadzba dane je na celom území obce 1 euro na osobu a prenocovanie daňovníka.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

 

(1) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje, je povinný podať oznámenie o prevádzkovaní tohto zariadenia (ďalej len registrácia) do 30 dní odo dňa začatia činnosti, na referáte daní a poplatkov (ďalej len správca dane) a vyplniť v rámci oznamovacej povinnosti registračný list k dani za ubytovanie, ktorého vzor určí správca dane.

(2) Platiteľ dane, poskytujúci ubytovanie v súkromí, je povinný v rámci registračného listu vyplniť tieto kontaktné údaje:

- meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa platiteľ

dane nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), kontaktné údaje. Platiteľ dane je povinný uviesť čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho činnosti.

(3) Platiteľ dane je povinný pri registrácii predložiť aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého platiteľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie.

(4) Platiteľ dane je povinný okrem kontaktných údajov v registračnom liste vyplniť aj údaje o ubytovacom zariadení, kategorizáciu ubytovacieho zariadenia podľa osobitného predpisu, vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej sa poskytuje prechodné ubytovanie a ubytovaciu kapacitu.

(5)Ak príde k zmene daňovej povinnosti, zmene údajov uvedených v registračnom liste, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ dane povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala (oznamovacia povinnosť). Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zariadenia, zmenu adresy sídla platiteľa dane a zmenu adresy doručovania písomnosti.

 

Povinnosť platiteľa dane za ubytovanie

1. Platiteľ je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len kniha) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísaných všetkých hostí, vrátane detí a dbať na to, aby kniha obsahovala minimálne tieto základné údaje o daňovníkovi: meno, priezvisko, úplná adresa ubytovanej osoby s dňom príchodu, deň odchodu a počet prenocovaní. Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenia na území obce.

2. Platiteľ je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole všetky požadované doklady.

3. Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad pre účely dane daňovníka, v ktorom vyznačí daňové identifikačné číslo, pridelené správcom dane v osvedčení, počet osôb, počet prenocovaní, dátum od kedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane.

4. Do 10. kalendárneho dňa po skončení mesiaca platiteľ je povinný predložiť správcovi dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných hostí za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie zariadenie na území obce na samostatnom tlačive.

5. Náležitosti hlásenia stanoví správca dane.

 

Spôsob vyberania dane za ubytovanie

Daň za ubytovanie v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

 

Platenie dane za ubytovanie

1. Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia mesiaca.

2. Platiteľ dane je povinný, pri registrácii, vyzdvihnúť si u správcu dane osvedčenie o pridelení daňového identifikačného čísla k dani za ubytovanie, číslo účtu správcu dane, kde sa bude daň platiť, variabilný symbol (VS) a konštantný symbol (KS) pre účely platenia dane.

3. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

 

IV. časť

Miestny poplatok

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.

(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí

a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

(6) Sadzba poplatku je 3,98 eura na 1 osobu, každý ďalší zakúpený žetón v priebehu roka je 1,66 eura .

(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci

a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),

b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,

c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

(8) Splatnosť poplatku je do 30.06.2010

(9) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov a to predloženia čestného vyhlásenia,

  • že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí do konca príslušného roka

(10) Obec poplatok zníži

a) o 50% u poplatníkov – chalupárov

b) o 50% u poplatníkov – študentov, bývajúcich v študentských domovoch

(11) Poplatok sa určuje na obdobie kalendárneho roka.

 

V. č a s ť

Spoločné, splnomocňovacie a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

 

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Veľká Tŕňa, prostredníctvom starostu obce .

 

V I. č a s ť

Záverečné ustanovenia

 

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Veľká Tŕňa sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Tŕni a to dňa 15.12.2009.

(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Tŕňa č. 1 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľká Tŕňa zo dňa 02.12.2008.

(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Tŕni.

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010.

 

Vo Veľkej Tŕni dňa 15.12.2009

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č. 2 / 2009

o miestnych poplatkoch na území obce Veľká Tŕňa

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Veľká Tŕňa, dňa 1.12.2009

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci veľká Tŕňa, dňa 15.12.2009

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2010

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Tŕni v súlade s ustanovením zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Veľká Tŕňa toto

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č. 2/ 2009

o miestnych poplatkoch

 

1. Za dom smútku

s použitím chlad. boxu – 10 eur

bez použitia chlad. boxu – 7 eur

 

2. Prenájom kultúrneho domu

na prezentácie a oslavy narodenín – leto - 10 eur

zima – 17 eur

svadby leto - 50 eur

zima – 67 eur

zábavy, diskotéky leto - 27 eur

zima - 40 eur

3. Požičanie

príbor, stoly a stoličky pre občanov – zdarma

miešačka - 3,50 eur

rebrík - 1 euro

 

4. Rozmnožovanie tlačív

A4 jedna strana -0,07 eur

 

5. Vyhlásenie v miestnom rozhlase - 2 eur

smútočné oznamy – zdarma

 

6. Za použitie faxu

na území SR – 1 euro

eur. krajiny - 1,50 eur

mimoeur. krajiny – 5 eur

 

 

 

MVDr. Martin PUZDER, PhD.

starosta obce