Altánok na pivniciach

Prenájom altánku rieši  VZN č. 1/2015 o ostatných poplatkoch, v znení dodatku č. 4/2019 k tomuto VZN.
 

O Z N A M

Verejné priestranstvá v areáli historických pivníc sú vlastníctvom obce Veľká Tŕňa. Využívanie týchto verejných priestranstiev musí byť v súlade s VZN obce, predovšetkým VZN č. 1/2015 obce Veľká Tŕňa o ostatných poplatkoch, v znení Dodatku č. 4/2019 a tiež v súlade s VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Veľká Tŕňa.

 

Citácia Dodatku č. 4/2019

„Akcia v priestoroch pivníc – záloha vo výške 100€.

Záloha po kontrole akcie bude návštevníkom vrátená, ak budú priestory pivníc upratané.“

 

Prenájom altánku je potrebné vopred nahlásiť na OcÚ, zaplatiť zálohu do pokladne OcÚ. Po ukončení súkromnej akcie zamestnanec obce skontroluje čistotu a poriadok na verejnom priestranstve a v prípade, že bude toto upratané a čisté, zálohu vráti.