Starostka

Helena Kavčáková, starostka obce Veľká Tŕňa

- je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce

- je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva

- vykonáva obecnú správu

- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu

- zastupuje obec navonok ­ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám

- uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie

- podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

- môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné

- môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3319 € (100 000,- Sk)