Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dpĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Zmluvy       Faktúry       Objednávky     Výzvy