Štatút obce VEĽKÁ TŔŇA

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Tŕni na základe § 11 zákona SNR č. 369/1990Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a  pre obec Veľká Tŕňa tento

Štatút obce VEĽKÁ TŔŇA

Prvá hlava

§ 1

Úvodne ustanovenia

 1. Štatút obce Veľká Tŕńa upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy udeľovanie čestného občianstva, cien a vyznamenaní.

 2. Štatút obce Veľká Tŕňa je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

 1. Obec Veľká Tŕňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.

Zmeny územia obce možno vykonávať len v súlade s osobitnými právnym

predpismi.

 1. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

 2. Obec má právo na svoje obecné symboly.

 3. Obec pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce Veľká Tŕňa je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

 2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce a má právo najmä:

  1. voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce.

  2. Hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce ( miestne referendum).

  1. zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

  2. Obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce.

  3. Používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely.

  4. Požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci.

 1. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný:

  1. Ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce.

  2. Podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci.,

  3. napomáhať udržiavať poriadok v obci,

  4. poskytovať podľa svojich schopnosti a možnosti osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci,

 1. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto

  1. má na jeho území nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok

  2. má čestne občianstvo obce,

Tieto osoby nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich

zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoji

obce ( miestne referendum )

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4

Samospráva obce Veľká Tŕňa

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku., všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2. Samosprávu obce Veľká Tŕňa vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom :

  1. orgánov obce

  2. hlasovaním obyvateľov obce

  3. verejným zhromaždením obyvateľov obce

 1. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

 2. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

 3. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

 4. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadením vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Tŕni.

Druhá hlava

§ 5

Majetok obce

  1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

  2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

  3. majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

  4. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

  5. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely ( najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzilo

§ 6

 1. Orgány obce subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:

  • udržiavať a užívať majetok

  • chrániť majetok pred poškodzovaním , zničením, stratou alebo zneužitiu

  • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi

  • viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

 1. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 2. V majetkových veciach ( majetkoprávnych záležitostiach obec Veľká Tŕňa koná v jeho mene starosta.

 3. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj zakladať právnické osoby s majetkovou účasťou obce

 4. podrobnosti o hospodárení a nakladaní a majetkom obce upravujú. „ Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľká Tŕňa“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Tretia hlava

Financovanie a rozpočet obce

§ 7

Financovanie

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj ďalších zdrojov.

 2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými mestami, obcami, so samosprávnymi krajmi, príp.s inými právnickými alebo fyzickými osobami.

 3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 8

Rozpočet

 1. Základom finančného hospodárenia obce Veľká Tŕňa je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

 1. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť ( § 9 ods.3 zák.SNR č.369/1999 Zb. V znení zmien a doplnkov – ďalej len zákona). To isté sa týka záverečného účtu obce, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

 2. Rozpočet obce obsahuje prijmi a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám.

 3. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky ( príspevku, poplatku, naturálnom plnení). O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

O zavedení verejnej dávky rozhodnú obyvatelia obce hlasovaním.

O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

 1. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

 2. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou úpravou vedie obecný úrad.

Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR na ten-ktorý rok.

 1. Obec môže využívať ekonomické nástroje ( dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

 2. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 9

Rozpočtové provizórium

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pre prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárstvo v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

 1. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zučtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

 2. podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú : Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Veľká Tŕňa“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Štvrtá hlava

Orgány obce Veľká Tŕňa

§ 10

Základne ustanovenia

 1. Orgánmi obce sú:

  1. obecné zastupiteľstvo

  2. starosta

 2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

  1. komisie

  2. obecný úrad

 3. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné vykonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 11

Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Veľká Tŕňa zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

 2. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určuje pred voľbami obecné zastupiteľstvo v rozpätí 7-9 poslancov.

 3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.

 4. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

  1. starostu

  2. zamestnanca obce, v ktorom bol zvolený,

  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie, alebo príspevkovej organizácie zriadenej obce, v ktorom bol zvolený

  4. podľa osobitného zákona

§ 12

Úlohy obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach obce, najmä je mu vyhradené:

  1. Určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním

  2. Schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu

  3. Schvaľovať územný plán obce alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

  4. Rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov

  5. Určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky

  6. Vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov

  7. Uznášať sa na nariadeniach obce

  8. Schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1

  9. Schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)

  10. Zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,

  11. Schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach

  12. Zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce

  13. Udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny

  14. Určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra

  15. Ustanoviť erb obce a vlajku obce

  16. Schvaľovať štatút obce

 1. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce

 2. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesenie obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Tŕni

§ 13

Starosta obce

 1. predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky, funkcia starostu je verejnou funkciou.

 2. starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

 3. Funkcia starostu obce je nezlúčiteľná s funkciou:

  1. poslanca obecného zastupiteľstva

  2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený

  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvolený

  4. predsedu samosprávneho kraja

  5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy

  6. podľa osobitného zákona

 4. Starosta najmä:

  1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva

  2. vykonáva obecnú správu

  3. zastupuje obec navonok- vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým alebo fyzickým osobám

  4. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu

  5. uschováva obecnú pečať a obecnú vlajku a používa obecné insígnie.

  6. Podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

 1. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodne tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6 zákona.

 1. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa ods. 5 pozastavený môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

 1. Starosta môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 100 000,- Sk ak:

  1. poruší nariadenie

  2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

  3. nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

 1. pokutu možno uložiť do jedného roka od dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods.7 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods.7 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom obce.

 2. Platové pomery starostu obce upravuje osobitný zákon.

 3. mandát starostu zaniká:

  1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou

  2. uplynutím funkčného obdobia

  3. vzdaním sa mandátu

  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

  5. pozbavením spôsobilostí na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony

  6. vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo, o odvolaní starostu

  7. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce

  8. v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona ( nezlučiteľnosť funkcie), ak starosta do 3O dní odo dňa vzniku nezlučiteľností funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu

  9. smrťou

  10. zrušením obce

§ 14

Zastupovanie starostu

 1. Starostu obce počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať, ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu.

 2. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.

 3. Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13a ods. 3 zákona ak ho nezvolá starosta

 4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.

 5. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu

 6. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 6, patrí plat podľa osobitného zákona

§ 15

Hlavný kontrolór obce

 

1.Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

 1. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

   1. poslanca obecného zastupiteľstva

   2. starostu

   3. člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou

   4. iného zamestnanca obce

   5. podľa osobitného zákona

 1. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí:

   1. vzdaním sa funkcie

   2. odvolaním z funkcie

   3. uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený

   4. smrťou

 1. Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak :

   1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený

   2. vykonáva funkciu podľa odseku 3.

   3. Hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie

   4. Bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

 1. Hlavný kontrolór najmä:

   1. vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom, ktorý obec užíva

    • účtovníctva a pokladničných operácii na obecnom úrade

    • hospodárenia s finančnými zdrojmi obce

    • čerpania rozpočtu jeho zmien a záverečného účtu

    • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.

   1. Preveruje:

    • hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií obce

    • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

    • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

    • možností poskytovania úveru alebo pôžičky

   2. Vypracúva odborné stanoviská:

    • k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

 1. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 5 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom

 2. hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce

 3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácii, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

 4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným

 5. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 6. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce podľa osobitného zákona.

§ 16

Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva – členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie:

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze

  • zostavuje plán činností

  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

  • zastupuje komisiu navonok

Tajomník komisie:

  • tajomník komisie je pracovníkom obecného úradu, ktorého menuje starosta obce ( nemá hlasovacie právo)

  • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činností komisie

  • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie

  • vedie písomné záznamy o schôdzach komisie

  • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie

  • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí

4. Obec Veľká Tŕňa má vytvorené stále komisie:

  • finančnú

  • ochrany verejného poriadku

 1. V prípade potreby a vhodností vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

 2. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:

    1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým investičným zámerom pre obec.

    2. Vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať.

    3. Kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne s majetkom, ktorý obec užíva, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažností, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce

 1. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

 2. Komisie nemajú rozhodujúcu právomoc.

§ 17

Obecný úrad

 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

 2. obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

  1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce.

  2. Pripravuje odborné podklady a iné písomností na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva.

  3. Pripravuje rozhodnutia starostu v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní.

  4. Vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

  5. Koordinuje činnosť organizácii a ďalších subjektov vytvorených obcou.

  6. Organizačno-technický zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

 3. prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

Piata hlava

§ 18

Hlasovanie obyvateľov obce

 1. Hlasovanie obyvateľov obce Veľká Tŕňa o najdôležitejších života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

 2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce ak ide o:

  1. zlúčenie obci, rozdelenie alebo zrušenie obce ako aj zmenu názvu obce

  2. odvolanie starostu

  3. petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

 3. Petíciu podľa ods. 2 písm.c). overujú aspoň traja poslanci určený obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 13 a ods. 3 písm. a ) zákona. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci.

 4. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

 5. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

 6. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

Šiesta hlava

§ 19

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce vždy:

  • ak o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce

  • ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva.

 3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

 4. Podmienka organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť vo všeobecne záväznom nariadení.

 5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade vo Veľkej Tŕni príp.iným vhodným spôsobom ( napr. vyhlásením v obecnom rozhlase).O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

Siedma hlava.

Poslanci obecného zastupiteľstva.

§ 20

Úvodné ustanovenie.

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

 2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riedia obecnými záujmami. Vykonávajú ju v súlade s ústavou , s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 21

Vznik a zánik poslaneckého mandátu.

 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

 2. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä:

  1. zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastni

  2. zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený

  3. dodržiavať organizačný a rokovací poriadok

  4. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

 3. Mandát poslanca zaniká:

  1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

  2. uplynutím funkčného obdobia

  3. vzdaním sa mandátu

  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený

  5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilostí na právne úkony

  6. zmenou trvalého pobytu mimo územie obce

  7. ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastni 3 x po sebe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

  8. ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

  9. v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona

  10. zrušením obce

  11. smrťou

mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne, pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa úradu nemožno vziať späť.

§ 22

Práva a povinností poslancov

 1. Poslanec je oprávnený najmä:

  1. predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy, podnety, pripomienky a námety.

  2. Interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce

  3. Požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.

  4. Požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci.

  5. Zúčastňovať sa na previerkach na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce.

  6. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

 2. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 23

Náhrady poslancov

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez porušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislostí s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.

 3. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí na miesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

Osma hlava

§ 24

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám.

 1. Obec môže spolupracovať s inými obcami alebo mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy, alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia miest a obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

 2. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas, alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

 3. Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu, zmluva musí obsahovať:

  1. určenie sídla spoločného úradu, ak spoločný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec, ktorá ho uskutočňuje podľa osobitného predpisu aj pre iné mestá a obce, je jeho sídlom táto obec.

  2. určenie počtu zamestnancov, spôsobu financovania jeho nákladov a jeho organizáciu

  3. určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoločnom úrade

 4. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každého mesta a obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Na záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činností účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluvy neustanovuje inak.

 5. Obec môže vstupovať do združenia s inými mestami a obcami najmä v oblastí sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, v oblastí školstva a kultúry. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia sú stanovy združenia.

 6. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia miest a obcí sú jeho stanovy.

Deviata hlava

§ 25

Vzťahy s štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

 

Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje z orgánmi štátu a to najmä:

s obvodným úradom, so samosprávou VÚC, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami a ďalšími štátnymi orgánmi

( prokuratúrou, súdom, políciou a pod).

§ 26

Medzinárodná spolupráca

 

1. Obec môže v rozsahu svojej pôsobností spolupracovať s územnými a správnymi

celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stáť sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

2.Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení krajskému úradu, ktorý vedie ich evidenciu.

Desiata hlava

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a vyznamenania, kronika obce.

Prvá časť

Symboly obce

§ 27

Úvodné ustanovenie

 1. Obecné symboly sú:

  1. erb obce Veľká Tŕňa

  2. vlajka obce Veľká Tŕňa

  3. pečať obce Veľká Tŕňa

  4. obecné insígnie

 2. Erb obce Veľká Tŕňa tvorí v modrom poli štítu na zelenej pažiti strieborná /biela/ postava muža so zlatou /žltou/ motykou na ľavom pleci, opaskom

čižmami a vlasmi. Po oboch stranách strieborné /biele/ viničné štoky so

zlatými /žltými/ strapcami hrozna.

 1. Vlajku obce Veľká Tŕňa tvorí sedem pozdĺžnych pruhov vo farbách modrá, biela, žlta, biela, žlta,a zelená. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončené je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 2. Pečať obce Veľká Tŕňa tvorí erb obce Veľká Tŕňa s hrubopisom „ OBEC VEĽKÁ TŔŇA“

§ 28

 1. Obecné symboly sú oprávnené používať orgány obce, orgány obecného zastupiteľstva a iné orgány, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, a to na pečiatkach, súčastiach rovnošiat zamestnancov, na insígniách, oceneniach ako súčasť výzdoby siení a miestností, na pracovných preukazoch zamestnancov obce, v obradných a zasadacích miestnostiach, pri slávnostnej výzdobe verejných priestranstiev pri príležitostí osláv miestneho významu a na propagačných materiáloch.

 2. Pokiaľ je predpísané používanie štátnych symbolov, používajú sa tieto prednostne.

 3. Používanie obecných symbolov nesmie vzbudiť dojem ich znevažovania.

 4. Obecné symboly treba mať v rovnakej úcte a vážností ako štátne symboly. Ich akékoľvek znevažovanie, neprimerané a nevhodné používanie je zakázané.

Postih za porušovanie predpisov o ochrane symbolov upravujú osobitné predpisy.

Druhá časť

Čestné občianstvo, ceny a vyznamenania

§ 29

Úvodné ustanovenia

 

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

  1. Čestne občianstvo obce Veľká Tŕňa

§ 30

Čestne občianstvo obce Veľká Tŕňa

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mená vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Veľká Tŕňa.

 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3 väčšinou všetkých poslancov.

 3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta . Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

 4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do kroniky obce Veľká Tŕňa.

 5. Podrobností pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným ustanovením.

Tretia časť

§ 31

Kronika obce Veľká Tŕňa

 1. Kronika obce Veľká Tŕňa sa vedie v úradnom jazyku.

 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o úspech žitia miestneho spoločenstva.

 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta obce.

 4. Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné z.astupiteľstvo .

Dvanásta hlava

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 32

 1. Štatút obce Veľká Tŕňa je základnou právnou normou obce Veľká Tŕňa.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, znesenia obecných orgánov a iné prepisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

 1. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 2. Štatút obce Veľká Tŕňa bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Veľkej .Tŕni dňa 17.9.2004.

 3. Štatút obce Veľká Tŕňa nadobúda účinnosť 15-stým dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce.

 

                                                                Bývalí starosta obce

                                                   Milan Rusinkovič