Pamiatky

Pamiatková zóna Veľká Tŕňa
Zásady ochrany pamiatkového územia
https://www.pamiatky.sk/sk/page/zasady-ochrany-pz-velka-trna
Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Spracovatelia: Ing. arch. Pavol Hriň, Hedviga Fraňová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE, Hlavná 25, 040 01 Košice, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Veľká Tŕňa - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 455 kB)
PZ Veľká Tŕňa - Záverečné ustanovenia (PDF, 32 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 4538 kB)
Výkres č. 2 - Právny stav (PDF, 4900 kB)
Výkres č. 3 - Datovanie NKP a objektov (PDF, 4901 kB)
Výkres č. 4 - Stavebno-technický stav (PDF, 4904 kB)
Výkres č. 5 - Funkčné využitie (PDF, 4903 kB)
Výkres č. 6 - Stav pamiatkových hodnôt NKP a objektov (PDF, 4905 kB)
Mapová príloha (PDF, 2472 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Veľká Tŕňa - Fotodokumentácia (PDF, 8882 kB)