Kultúrny dom

Prenájom KD
- termíny prenájmu je potrebné nahlasovať na OcÚ
- poplatky za prenájom priestorov sú riešené vo VZN č. 1/2015 obce Veľká Tŕňa o ostatných poplatkoch, v znení dodatku č. 4/2019 k tomuto VZN.