Pozemkové úpravy K.Ú. Veľká Tŕňa

 
 

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor zverejňuje formou verejnej vyhlášky

- schválenie pôvodného stavu pre projekt pozemkových úprav v KÚ Veľká Tŕňa (ďalej len RPS) - Verejná vyhláška č. 12 zo dňa 29.11.2021

verejna vyhlaska c.12 2021 zo dna 29112021.pdf (2780946)

- schvaľuje všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (ďalej len "VZFUÚ") v obvode pozemkových úprav v KÚ Veľká Tŕňa - Verejná vyhláška č. 15/2021 zo dňa 3.12.2021

verejna vyhlaska c.15 2021 zo dna 03122021 .pdf (3298644)

Mapa sa v elektronickej podobe nachádza na OcÚ Veľká Tŕňa.

 
08.10. 2021 Zverejnenie Návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Veľká Tŕňa
a mapové prílohy
1. Návrh komunikačných zariadení a opatrení
2. Návrh ekologických a krajinotvorných opatrení
3. Návrh spoločných a verejných zariadení a opatrení
4. Mapa funkčného usporiadania územia
 
 
 
 
03.03.2020 Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav Veľká Tŕňa  a Hlasovací a rokovací poriadok ZÚ PÚ Veľká Tŕňa
 
03.03.2020   Predstavenstvo ZÚ PÚ Veľká Tŕňa

predstavenstvo.docx (12134)

12.02.2020  Zvolanie prvého zhromaždenia účastníkov
verejná vyhláška.pdf (640,7 kB)
 
20.12.2019  Verejná vyhláška č. 11/2019 - Návrh na pozemkové úpravy