Samospráva

Dodatky - VZN k dani z nehnuteľnosti a k poplatku za tko platné od 1.1.2018

05.12.2017 15:30
Návrh-na-Dodatok_č._3_-_VZN_č._62012_o_tko_.pdf (40,5 kB) Návrh-na-Dodatok_č._1_-_VZN_č._22012_dane._doc.pdf (40,4 kB)  

Obecné zastupiteľstvo

15.12.2014 00:00
Obecné zastupiteľstvo Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Veľká Tŕňa   Matúš Vdovjak, Ing.       - zástupca starostu obce Mária Rohaľová              - poslankyňa Ladislav Varanai        ...

VZN dane z nehnuteľností, za psa, za užívanie ver. priestranstva, ubytovania, poplatok TKO

23.11.2012 00:00
Návrh na VZN - pracovné.docx (52,6 kB)

Štatút obce

29.04.2010 09:58
Štatút obce VEĽKÁ TŔŇA Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Tŕni na základe § 11 zákona SNR č. 369/1990Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a  pre obec Veľká Tŕňa tento Štatút obce VEĽKÁ TŔŇA Prvá hlava § 1 Úvodne ustanovenia ...

Starosta

29.04.2010 09:56
Starosta Vojtech Bodnár, starosta obce Veľká Tŕňa - je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce - je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch - zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva - vykonáva obecnú správu -...