Úradná tabuľa

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023
Zverejnené: 2.10.2023
 
Upovedomenie o začatom správnom konaní pdľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov.
Zverejnené: 22.9.2023
 
Upovedomenie o začatom správnom konaní pdľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov.
Zverejnené: 22.9.2023
 
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
Zverejnené: 4.9.2023
 
Oznámenie verejnou vyhláškou
Zverejnené: 3.8.2023
 
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
Zverejnené: 19.7.2023
 
Záverečný účet obce Veľká Tŕňa za rok 2022
Zverejnené: 13.6.2023
 
Oznámenie o strategických dokumentoch
Zverejnené: 5.6.2023
 
Výpočet vytriedenia odpadov za rok 2022
Zverejnené: 21.2.2023
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľká Tŕňa 2020 - 2024
Zverejnené: 30.1.2020