OÚ TV - pozemkový a lesný odbor vyzýva a upozorňuje majiteľov pozemkov

Vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohopsodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín tak, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku sa dopustí pristupku (FO) alebo správneho deliktu (PO / FO-podnikateľ) podľa §25 a §26 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a môže mu byť uložená pokuta 330€ (FO - priestupok) alebo až do výšky 33 200€ (správny delikt - PO)

OUTV upozornenie pozemky starostlivost.pdf (2356761)