Úradné oznamy

Verejná vyhláška - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Pamiatkový úrad SR ako miestne a vescne príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu  oznamuje začatie správneho konania vo veci vyhlásenia pivnice vínnej, por.č.11 vo Veľkej Tŕni, za národnú kultúrnu pamiatku. verejna vyhlaska 10 2022.pdf...

ÚKSÚP - registračné listy vinohradov

Ústredný, skúšobný a kontrolný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) žiada majiteľov vinohradov o aktualizáciou údajov v registračných listoch vinohradov, ktoré majú vo vlastníctve. Bližšie informácie nájdete na web stránke: https://www.uksup.sk/ovv-vinohradnicky-register V prípade potreby Vám s vyplnením...

Moderná a efektívna komunikácia

Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Čo...

OÚ TV - verejná vyhláška - Oznámenie platnosti

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, podľa §5 zákona č. 330/1991 Zb.  z v e r e j ň u j e   Verejnou vyhláškou č. 11/2022  Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká...

Ročný výkaz o odpadoch 2021 / Miera vytriedenia odpadov

V zmysle prílohy č. 2 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Veľká Tŕňa zverejňuje mieru vytriedenia odpadov za rok...

Povinnosti daňovníkov - termín 31.1.2022

Vážení občania, do 31.1.2022 ste povinní informovať obec (ako správcu miestnych daní a poplatkov) o zmenách vo Vašich nehnuteľnostiach, ktoré nastali počas roku 2021. Jedná sa predovšetkým o: - vznik novej daňovej povinnosti (kúpa...

OÚ TV - pozemkový a lesný odbor - OZNÁMENIE

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor vyžaduje informácie od nájomcov poľnohospodárskej pôdy (údaje o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom) v termíne do 31.1.2022 za uplynulý rok 2021. OÚ pozemkovy-vyska najomneho 2022.pdf (729691)

Anketa

Môjmu srdcu najmilšie :)

Veľká Tŕňa 382 18%
Tokaj 130 6%
Sudy vínka 98 5%

Celkový počet hlasov: 2170